Schizophrenic Psychology

Synonyms

Psychology, Schizophrenic

Study of mental processes and behavior of schizophrenics.