Spondylolisthesis

Synonyms

Spondylistheses

Spondylisthesis

Spondylolistheses

Forward displacement of a superior vertebral body over the vertebral body below.