Stigmasterol

Synonyms

Poriferasterol

Stigmasta-5,22-dien-3-ol, (3beta,22E)-