Sulfamethoxypyridazine

Synonyms

Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(6-methoxy-3-pyridazinyl)-

Sulfapyridazine

Sulphamethoxypyridazine

A sulfanilamide antibacterial agent.