Treponemal Infections

Synonyms

Bejel

Bejels

Infection, Treponemal

Infections, Treponemal

Treponemal Infection

Infections with bacteria of the genus TREPONEMA.