Vasa Nervorum

Synonyms

Nervorum, Vasa

Nervorums, Vasa

Vasa Nervorums

Blood vessels supplying the nerves.