Veratrine

Synonyms

Cevadine

Cevane-3,4,12,14,16,17,20-heptol, 4,9-epoxy-, 3-(2-methyl-2-butenoate), (3beta(Z),4alpha,16beta)-