Xerostomia

Synonyms

Asialia

Asialias

Dryness, Mouth

Hyposalivation

Hyposalivations

Mouth Dryness

Xerostomias

Decreased salivary flow.