3-Methoxy-4-hydroxyphenylethanol

Synonyms

3 Methoxy 4 hydroxyphenylethanol

Alcohol, Hydroxymethoxyphenethyl

Benzeneethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-

Hydroxymethoxyphenethyl Alcohol

MHPE

MOPET

Methoxyhydroxyphenylethanol

Metabolite of serotonin and norepinephrine.