Albumin-Bound Paclitaxel

Synonyms

ABI 007

ABI-007

ABI007

Abraxane

Albumin Bound Paclitaxel

Paclitaxel, Albumin-Bound

Paclitaxel, Protein-Bound

Protein Bound Paclitaxel

Protein-Bound Paclitaxel

An injectable formulation of albumin-bound paclitaxel NANOPARTICLES.