Dichlorodiphenyl Dichloroethylene

Synonyms

1,1-Dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethylene

Benzene, 1,1'-(dichloroethenylidene)bis(4-chloro-)

DDE

DDMU

DDX

Dichloroethylene, Dichlorodiphenyl

p,p'-DDE

p,p-Dichlorodiphenyldichloroethylene

An organochlorine pesticide, it is the ethylene metabolite of DDT.