Eragrostis

Synonyms

Eragrosti

Teff

Teffs

A plant genus of the family POACEAE.