Parathyroid Neoplasms

Synonyms

Adenoma, Parathyroid

Adenomas, Parathyroid

Cancer of Parathyroid

Cancer of the Parathyroid

Cancer, Parathyroid

Cancers, Parathyroid

Carcinoma, Parathyroid

Carcinomas, Parathyroid

Neoplasm, Parathyroid

Neoplasms, Parathyroid

Parathyroid Adenoma

Parathyroid Adenomas

Parathyroid Cancer

Parathyroid Cancers

Parathyroid Carcinoma

Parathyroid Carcinomas

Parathyroid Neoplasm

Tumors or cancer of the PARATHYROID GLANDS.