Ritodrine

Synonyms

Benzenemethanol, 4-hydroxy-alpha-(1-((2-(4-hydroxyphenyl)ethyl)amino)ethyl)-, (R*,S*)-

DU 21220

DU-21220

DU21220

Hydrochloride, Ritodrine

Pre Par

Pre-Par

PrePar

Ritodrine Hydrochloride

Yutopar

An adrenergic beta-2 agonist used to control PREMATURE LABOR.